top of page

Alice Dr, Greenville, NC 27834

מחיר עסקה כולל : 145,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8-10.2%

שכירות חודשית מוערכת:

1300-1600$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 2/2 | חדרי אמבטיה: 1/1

דופלקס בצפון קרוליינה
הנכס בנוי משתי דירות אשר נבנה ב 1991
הדירות יעברו תהליך של הוצאת דיירים השבחה וכנסה של דיירים בשכירות
שוק.
שיפוץ הנכסים יעשה בהתאם לסטנדרט בשוק.
זמן שיפוץ מוערך: 60 יום
הכנסת דייר מוערך: 30 יום לאחר סיום שיפוץ

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page