top of page

Pittsburg ave Winston Salem

מחיר עסקה כולל : 84,000$

מחיר עסקה:

תשואה שנתית מוערכת:

8.5-9.85%

שכירות חודשית מוערכת:

800-900$

סוג עסקה:

שכירות

| חדרי שינה: 2 | חדרי אמבטיה: 1

נכס בצפון קרוליינה בעיר בווינסון
מדובר בבית פרטי היושב על 7840 ר"ר.
הנכס בסביבה מבוקשת לשכירות ומכירה.
היחידה האחורית ניתן בעתיד לשפץ סביב 30,000$ ולהשכיר בנוסף ב -500
.600$
זמן שיפוץ מוערך: 60 יום)ליחידה הרגילה(
הכנסת דייר מוערך: 30 יום לאחר סיום שיפוץ

Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
Girl Behind a Sheet
bottom of page